RICONS GROUP CONSTRUCTION INVESTMENT JSC 콘빈 건설 - 완전 욕망

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

콘빈 건설 - 완전 욕망

Lĩnh vực kinh doanh

Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...
Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...
Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...
Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...
Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...

Gallery

2020 | 봄 박람회 Ri-Market

12/06/2020

직업

하청 업체 검색-공급 업체

생산 및 비즈니스 활동을 충족시키기 위해 Ricons는 장기 협력 업체 인 하청 업체를 찾고 있습니다. Ricons 공급망에 가입하려면 여기에 정보를 작성하십시오.

용량 소개

HOTLINE: 097 990 3020

Ricons 평가

가장 주목할만한 점은 건설 과정에서 Ricons가 부지런하고 적절하게 수행 한 품질, 안전, 환경 보호입니다.

Dorco

가장 주목할만한 점은 건설 과정에서 Ricons가 부지런하고 적절하게 수행 한 품질, 안전, 환경 보호입니다.

An Gia