CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/05/2023

TIN TỨC KHÁC

thumb

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Năm 2022

18/07/2022

thumb

Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Ông Võ Thanh Liêm

20/06/2022

thumb

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Ông Võ Thanh Liêm

29/03/2021