CBTT_Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và đường dẫn đến tài liệu họp ĐHĐCĐ

01/06/2023

TIN TỨC KHÁC

thumb

CBTT_Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

30/01/2023

thumb

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Ông Võ Thanh Liêm

29/03/2021

thumb

CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng là người phụ trách kế toán

24/09/2022