TIN TỨC KHÁC

thumb

Công bố thông tin Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/06/2022

thumb

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại doanh nghiệp khác

30/05/2024

thumb

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

27/04/2024