Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIII – năm 2020

16/04/2020

TIN TỨC KHÁC

thumb

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp - Lần thứ 27 - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

19/07/2021

thumb

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ đối với người nội bộ của Công ty

20/06/2022

thumb

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

02/01/2024