Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

17/11/2023

TIN TỨC KHÁC

thumb

CBTT_Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và đường dẫn đến tài liệu họp ĐHĐCĐ

01/06/2023

thumb

CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

07/09/2022

thumb

Công bố thông tin Bổ nhiệm thay thế Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

26/05/2022