Thư mời họp ĐHĐCĐ - Thay đổi địa chỉ trụ sở

25/06/2020

TIN TỨC KHÁC

thumb

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại doanh nghiệp khác

30/05/2024

thumb

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

03/05/2021

thumb

CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/05/2023