TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Tổng quan

Ban điều hành

Ông TRẦN QUANG QUÂN

Chủ tịch HĐQT

Xem thêm

Ông LÊ MIÊN THỤY

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Xem thêm

Ông NGUYỄN THÀNH TÂM

Phó Tổng Giám đốc

Xem thêm

Ông HỒ VĂN THẢO

Phó Tổng Giám đốc

Xem thêm

Ông VÕ THANH LIÊM

Phó Tổng Giám đốc

Xem thêm

Bà PHAN THỊ NGỌC THÚY

Kế toán trưởng

Xem thêm

Giám đốc khối xây lắp

Ông NGUYỄN VĂN ÚT

Giám đốc khối xây lắp

Xem thêm

Ông TRƯƠNG HOÀI NAM

Giám đốc khối xây lắp

Xem thêm

Ông NGUYỄN PHI KHÂM

Giám đốc khối xây lắp

Xem thêm

Ông NGUYỄN LƯƠNG TRÍ QUANG

Giám đốc khối xây lắp

Xem thêm

Ông NGUYỄN HIẾU

Giám đốc khối xây lắp

Xem thêm

Ông PHẠM CẢNH ĐÔNG

Giám đốc khối xây lắp

Xem thêm

Ông THẠCH THANH TÂM

Giám đốc khối xây lắp

Xem thêm

Chuyên gia - tư vấn cấp cao

Ông LÝ PHÚ TUẤN

Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Xem thêm

Ông LAWRENCE PEH

Cố vấn cao cấp

Xem thêm

Ông PETE RGLENN BRADLEY

Chuyên gia cao cấp

Xem thêm

Ông TRẦN VĂN CHÍNH

Cố vấn cao cấp

Xem thêm