TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Tổng quan

Ở mỗi doanh nghiệp, văn hóa là tài sản vô hình. Tại Ricons, văn hóa là những giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam trong tâm thức và hành động của mỗi Riconser. Không chỉ tự hào về điều đó, người Ricons còn luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy văn hóa Ricons.