thumb

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

30/01/2024

thumb

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

30/10/2023

thumb

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã kiểm toán)

30/08/2023

thumb

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

28/07/2023

thumb

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

28/04/2023

thumb

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NIÊN ĐỘ 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

31/03/2023

thumb

Báo cáo tài chính Quý 4/2022

30/01/2023

thumb

Báo cáo tài chính Quý 3.2022

29/10/2022

thumb

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

29/08/2022

thumb

Báo cáo tài chính Quý 2/2022

30/07/2022

thumb

Báo cáo tài chính Quý 1/2022

28/04/2022

thumb

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

29/03/2022