thumb

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

28/04/2023

thumb

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NIÊN ĐỘ 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

31/03/2023

thumb

Báo cáo tài chính Quý 4/2022

30/01/2023

thumb

Báo cáo tài chính Quý 3.2022

29/10/2022

thumb

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

29/08/2022

thumb

Báo cáo tài chính Quý 2/2022

30/07/2022

thumb

Báo cáo tài chính Quý 1/2022

28/04/2022

thumb

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

29/03/2022

thumb

Công bố báo cáo tài chính Quý 4.2021

27/01/2022

thumb

Báo cáo tài chính Quý 3/2021

30/10/2021

thumb

Báo cáo tài chính bán niên 2021 (Đã kiểm toán)

30/10/2021

thumb

Báo cáo tài chính Quý 2/2021

30/07/2021