thumb

Thông báo về việc đổi tên và thay đổi trụ sở Công ty

07/05/2022

thumb

Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XV - Năm 2022

29/04/2022

thumb

Hồ sơ ĐHĐCĐ lần thứ XV năm 2022

08/04/2022

thumb

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

thumb

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên XV – Năm 2022

16/03/2022

thumb

Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2021

28/01/2022

thumb

Quyết định thông qua thanh toán cổ tức năm 2020

18/11/2021

thumb

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp - Lần thứ 27 - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

19/07/2021

thumb

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

15/07/2021

thumb

Công bố thông tin - V/v Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGĐ

25/06/2021

thumb

Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIV - Năm 2021

25/06/2021

thumb

Tờ trình số 2 ĐHĐCĐ lần thứ XIV năm 2021

23/06/2021