thumb

CBTT_Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và đường dẫn đến tài liệu họp ĐHĐCĐ

01/06/2023

thumb

HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI NĂM 2023

01/06/2023

thumb

CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/05/2023

thumb

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

20/04/2023

thumb

CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

31/03/2023

thumb

CBTT_Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30

23/03/2023

thumb

CBTT_Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

30/01/2023

thumb

CBTT_Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

26/12/2022

thumb

CBTT_Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 về việc tăng vốn điều lệ

24/12/2022

thumb

CBTT_Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27/10/2022

thumb

CBTT_Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

27/10/2022

thumb

CBTT_Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thông tin đăng ký thuế

01/10/2022