Banner

ricons báo cáo thường niên

thumb

2022年第一季度财务报表

28/04/2022

thumb

2021 年度报告

19/04/2022

thumb

2022年第十五次年度股东大会参加股东名单确认通知

16/03/2022

thumb

2021年半年财务报表(经审计)

30/10/2021

thumb

2021年第二季度财务报表

30/07/2021

thumb

2021年第一季度财务报表

29/04/2021

thumb

2020 年度报告

30/03/2021

thumb

2020年财务报表(经审计)

30/03/2021

thumb

2020年第四季度财务报表

30/01/2021

thumb

2020年第三季度财务报表

30/10/2020

thumb

2020年半年财务报表(经审计)

28/10/2020

thumb

2020年第二季度财务报表

30/07/2020